Příčiny ekonomické likvidace společnosti Včelpo

 

Společnost Včelpo, získala za dobu svého působení mnoho vynikajících ocenění za velmi kvalitní včelařské produkty. Výrobky z propolisu byly nepřekonatelně nejlepší. O produkty Gelée Royal – Mateří kašička, Apiglukan, Hibicella a Český med byl velký zájem.

Po roce 2007, po jmenování Ing. Panajotise Margaritopulose jedním z jednatelů, došlo k řadě manažerských pochybení. K naprostému selhání všech řídících orgánů ČSV (jednatelé, dozorčí rada, valná hromada PRV, UKRK) však došlo v letech 2014 – 2015 umožněním dovozu vosku a medu z produkce mimo území ČR. Na jaře 2015 byla prokázána v českém medu pylová zrna. Namísto přijmutí nápravných opatření, došlo naopak k zvýšenému dovozu  medu z Číny a Ukrajiny a také vosku. Prokázání zakázaných látek v těchto dovozových medech, navíc stáčených pro spotřebitelský trh pod značkou ,,Český med“, nastartovalo ekonomickou devastaci této společnosti. K nesplacenému úvěru z roku 2014 ve výši 8 000 000,- Kč udělila Státní veterinární správa společnosti Včelpo pokutu ve výši 1 200 000 Kč navýšenou o 350 000,- Kč, Státní potravinová inspekce za nalezené nepovolené látky v medových produktech u obchodních řetězců udělila pokutu ve výši 5 900 000,- Kč. Z roku 2015 zůstala  nesplacena i dodávka dvou kamionů medu za 3 624 000,- Kč. K tomu je nutné připočítat 14 800 000,- Kč za vrácené kontaminované medy z obchodních řetězců. Za dobu činnosti vedení ČSV v letech 2014 – 2015 tak došlo k ekonomickému zatížení našeho společného majetku ve výši 33 874 000,- korun.

Nešlo ale pouze o tyto položky. Existovaly i položky trvale doprovodné, neboť bývalý jednatel si v objektu společnosti Včelpo realizoval výrobu pro svojí firmu HOLMA. Tím porušil opakovaně zákon 90/2012 sb. o korporacích, neboť podle § 199

(1) Bez svolení všech společníků jednatel nesmí

a) podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,

b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, nebo

c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání.

Jeho firma HOLMA fakturovala mimo jiné i statisícové částky za poradenství Včelpu. Ve svůj finanční prospěch obchodoval bývalý jednatel s dovezenými finskými úly, neodváděl dohodnutý podíl ze zisku ČSV, neplnil smluvní podmínky v pronajatém areálu Jabloňany.

Ve spolupráci s Celním úřadem je k dnešku navíc prokázána neoprávněná manipulace s dotačními prostředky u pořízeného strojního vybavení v roce 2014.

Bývalý jednatel společnosti Včelpo si pronajal od své vlastní firmy HOLMA s.r.o. k služebním účelům pro Včelpo sportovní verzi automobilu AUDI za 24 500,- Kč měsíčně, což odpovídalo měsíčním leasingovým splátkám ve firmě HOLMA. Zrušil veškeré sociální prostory v hlavní budově z důvodů jejich využití na sklady, za které Včelpo neinkasovalo žádné nájemné. V roce 2014 v důsledku toho přišel o certifikaci HACCAP, čímž Včelpo pozbylo oprávněnosti k výrobě potravinářských produktů.

Bývalý jednatel pracoval výhradně ve svůj osobní prospěch. Dozorčí rada společnosti Včelpo a Valná hromada společnosti do roku 2015 pak zásadním způsobem porušila příslušné zákony. Pokud někdo mluví nebo anonymně píše o trestní odpovědnosti podle TZ nebo zákona 90/2012 Sb., měl by si konečně uvědomit, co svojí činností v dozorčích radách a valné hromadě (celé předsednictvo PRV do roku 2015) způsobil.

Tento zákon v oddíle: Pravidla jednání členů orgánu, v

§ 51, bodu 1 jasně deklaruje: Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu obchodní korporace; to neplatí, pokud takovéto rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou.

Myslí se snad někdo, že správný hospodář nechá i po analýze cizích  pylů v ,,českých medech“ na jaře 2015 dovézt dalších 19 kamionů medu z Ukrajiny bez jakéhokoli opatření, navíc zajišťující, že tyto dovozové medy nebudou distribuovány do obchodní sítě jako zaručený ,,Český výrobek“?

V návaznosti na průkazné špatné hospodaření je dále zákonem 90/2012 Sb. v:

 § 52 jasně stanoveno, že ,,Při posouzení, zda člen orgánu jednal s péčí řádného hospodáře, se vždy přihlédne k péči, kterou by v obdobné situaci vynaložila jiná rozumně pečlivá osoba, byla-li by v postavení člena obdobného orgánu obchodní korporace“.

§ 53 je pak uvedeno, že ,,Osoba, která porušila povinnost péče řádného hospodáře, vydá obchodní korporaci prospěch, který v souvislosti s takovým svým jednáním získala. Není-li vydání prospěchu možné, nahradí ho povinná osoba obchodní korporaci v penězích“.

Uvědomil si snad dosud někdo, že náš svaz se dovozem 1 076 253,7 kg medu z Číny a Ukrajiny (VM Import s.r.o. 88 203,0 Kg, Global Logistics Company s.r.o. 329 440,0 kg, MILA s.r.o.658 610,7 kg = 1 076 253,7 kg), distribuovaného do obchodní sítě jako Český med, dostal do situace, kdy v důsledku toho všeho mohl přijít v samém závěru o veškerý majetek včetně svého sídla v Křemencově ulici?

Následně nyní je za vydatné pomoci UKK poukazováno na pochybení současného vedení. Proč, když všechny příčiny jsou z let 2014 – 2015? Zpochybňování prodeje společnosti Včelpo, , spol. s r.o., je pouze účelové, stojící na překrucování a manipulaci s fakty. Je dobré seznámit se blíže s podáním soudní žaloby o neplatnosti dodatku č. 1 ke smlouvě o prodeji Včelpa, s nepravomocným rozhodnutím soudu distribuovaném napříč republikou, s odvoláním ČSV proti tomuto rozhodnutí, ale hlavně s příčinami, které vedly k uzavření tohoto dodatku na základě skutečností a cenového posudku zpracovaného renomovanou auditorskou společností. Žalovatel (JUDr. Karel Brückler, bývalý předseda ČSV) uvádí vyjma podstatné části žaloby na podporu i popis, který je zcela mimo realitu. Je nutné vyčkat až na samotný závěr tohoto soudního procesu. Jedno je však evidentní. Právník, který vedl ČSV v letech 2014 – 2015 byl obklopen spolupracovníky, kteří mu zcela evidentně zamlčovali skutečnosti. A zamlčují mu je dodnes. Poukazovat ale na to, že to, co činí, činí ve prospěch svazu, je v rozporu se skutečností. Je nutné připomenout, že po žádosti jedné ze základních organizací odcházející z našeho svazového společenství na vyplacení podílu ze společného majetku byl ihned přijat externí ekonom. Do tří dnů nastoupil jako externí „dodavatel ekonomických rad“. Jeho náklady uplatněné k vyplacení od svazu přesáhly 880 000,- Kč. Ze zápisu jednání PRV vyplývá, že byl mimo jiné pověřen provést ekonomickou prověrku Včelpa, jejíž výsledek se nikdy nedohledal. Další pikantností, kterou lze najít v zápisu PRV, bylo zpracování mezd odkloněné k duplicitně najaté společnosti s.r.o. s nákladem 213 000,- Kč. A ani neustálé jednosměrné poukazování na zúženou odpovědnost ve společnosti Včela Předboj není v souladu s pravdou a skutečnostmi. Včela Předboj je vývojové pochybení kolektivu. Jak se může každý přesvědčit, vše bylo projednáváno kolektivně na RV a popisováno v časopise Včelařství. Navíc celou záležitost šetřila PČR a naše UKRK. Vše bylo dle stenozáznamu diskutováno i na IX. Sjezdu ČSV. Ve vysvětlení podaném naší současnou předsedkyní na tomto sjezdu delegáti podle stenozáznamu hlasitě zatleskali. Byl tam přítomen i člen RV ze severních Čech, který po upadnutí do vědomostního komatu náhle procitl s hledáním kostlivců ve skříni.

Každý, komu není lhostejný další vývoj v našem svazu, se může seznámit s holými fakty a posoudit, kam až sahají účelové konstrukce před XI. sjezdem ČSV.

Každý by mohl minimálně posoudit, co jsou příčiny a co pouhé důsledky. Z dostatečných průkazných skutkových podstat není možné, aby odvolací soud v samotném závěru dospěl k potvrzení výroku rozhodnutí prvního stupně v žalobě o neplatnosti hlasování RV o dodatku č. 1 k odprodanému podílu ČSV ve Včelpu. V každém případě naše obecně prospěšná společnost Příroda, včely a člověk nepochybila. Svědčí o tom nezpochybnitelná fakta….

 

1. 1. výpis Včelpa z rejstříkového soudu

1. 2. vývoj funkcí v Českém svazu včelařů a ve Včelpu

1. 3. dovoz medů a vosků z Číny a Ukrajiny v roce 2014 a 2015

1. 4. pylová zrna a kontaminace ATB (antibiotiky) ,,Český med"

1. 5. pokuty SVS a SZPI za falšování medu

1. 6. vrácení zadržených kontaminovaných medů z Kauflandu

1. 7. soupis nákladů za laboratorní testy

1. 8. převzetí zásob ke dni 24. 3. 2017

1. 9. Jabloňany

1. 9. 1 Ekonomické ukazatele

1. 9. 2. Zpráva o stavu Jabloňany

1. 9. 3. Vrácení Jabloňan ČSV k prodeji dle znaleckého posudku

1. 9. 4. Evidence nenalezených úlů, prodaných mimo ekonomiku Včelpa

1. 10. Inventarizace po 24.3.2017

1.11 pokus pana Vydry o duplicitní inventury se snahou o zakrytí mank

1.12 Memorandum auditora I.

1.13 Memorandum auditora II.

1. 14. technická devastace Včelpa

 

    Zpět na úvodní stranu