Včelpo – od příčin k důsledkům

 

Včelpo již nevyrábí žádný z výrobků, o které byl opravdu obrovský zájem. Postupně jsme se  chtěli vrátit ke všem výrobkům Včelpa. Jenže jsme se stále potýkali se splácením jeho dluhů, navíc se zablokovanými účty u bank. Včelpo již dávno v důsledku kauzy antibiotik v medu z roku 2015 pozbylo schopnost cokoli splácet. Nemělo na úhradu právních zastoupení stále ještě nedokončených soudních pří, ani na základní provozní prostředky, jako je plyn a elektřina. Vše hradila naše o.p.s. coby majitel Včelpa. Není myslitelné, aby objekt nebyl provozně alespoň temperován. Naše společnost stále má pronajatou minimální část výrobních prostor pro zajištění základního sortimentu. Ostatní prostory jsou více méně vyřazeny z provozu. V době bývalého vedení nebyly investovány žádné prostředky do základních oprav. Výrobní prostory proto neprošly periodickými revizemi plynu a elektrické energie pro nutnou rekonstrukci, která vyžaduje velké investice, na které v současné době nejsou finanční  prostředky. Navíc všechny stroje byly prodány Celním úřadem v dražbě, které se Včelpo ani naše společnost, jako nový majitel nesměly zúčastnit. I budovy jsou obstavené věřiteli. Investovat v současnosti do obstavených budov nemá ani význam. Byly by to vyhozené peníze. Uhradili jsme nutné výdaje na právníky, plyn, elektřinu a režijní náklady na vyčištění objektů, hlavně půdy, která byla zcela zarovnaná vším, co už se dlouhodobě nepoužívalo. Nepodařilo se uspokojit věřitele, neboť postupně se vlivem úroků z prodlení vyšplhala cifra celkových dluhů až na 40.15 milionů. S dovozcem medů z Ukrajiny se stále vede právní bitva o šest milionů korun. Původně prohraný spor vrátil Nejvyšší soud do Blanska k novému projednání, neboť uznal námi nashromážděné důkazy jako opodstatněné. Včelpo za nového jednatele od 24. 3. 2017 splatilo osm milionů korun za nesplacený úvěr u Komerční banky z roku 2014, z celkové pokuty 1 350 000 Kč od Státního veterinárního ústavu za distribuci kontaminovaných medů dovezených v roce 2015 splatilo 885 034 Kč, z pokuty 5 920 000 Kč od SZPI pro obchodní řetězce přefakturovaných na Včelpo splatilo celkem 911 200 Kč, náklady za spalování kontaminovaných medů 744 236 Kč, všechny náklady na laboratorní testy 986 461 Kč (SZPI 620 000 Kč / Státní veterinární ústav142 561 Kč / Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů 223 900 Kč) a veškeré náklady za právní služby 1 234 130, 50 (ak Zlín 50 000 Kč, ak Brno 104 705 Kč, ak Blansko 860 000 Kč a v poslední době ak Praha 183 920 Kč + soudně znalecký posudek 30 000 Kč + právní posouzení 5 505,5 Kč). I přes zablokované účty to je celkem 12 761 061,50 korun.

K celkovým finančním nákladům na ekonomickou sanaci Včelpa je potřeba připočítat i režijní náklady na roztřídění zbylé části kontaminovaných medů, ekonomické ztráty z důvodů dočasného odejmutí výrobní licence z důvodů nařízeného dohledání průkaznosti dosledovatelnosti nákupů medu v roce 2015 a likvidaci všech medů určených ještě ke spálení, které jsou pod dohledem SVS. Zbývá ještě spálit  31 680 kg medu.

Pozastavení povolení k výrobě od SVS položilo ekonomiku Včelpa téměř na ,,lopatky“. Nelze říct, že se vedení Včelpa po 24. 3. 2017 chovalo jako špatný hospodář. To se však nedá v žádném případě skutečně říci o bývalém jednateli, dozorčí radě Včelpa a valné hromadě společnosti do roku 2015. Pokud někdo mluví nebo anonymně píše  o trestní odpovědnosti podle zákona 90/2012 Sb., měl by si konečně uvědomit, co svojí činností v dozorčích radách a valné hromadě (celé předsednictvo PRV do roku 2015) způsobil.

Uvědomil si snad dosud někdo, že náš svaz se dovozem 1 076 253,7 kg medu z Číny a Ukrajiny (VM Import s.r.o. 88 203,0 Kg, Global Logistics Company s.r.o. 329 440,0 kg, MILA s.r.o.658 610,7 kg = 1 076 253,7 kg), distribuovaného do obchodní sítě jako Český med dostal do situace, kdy v důsledku toho všeho mohl přijít v samém závěru o veškerý majetek včetně objektu v Křemencově ulici?

Po odstoupení obchodního řetězce Kaufland od možnosti úhrad závazků v dohodnutém splátkovém kalendáři se strhla lavina uplatněných pohledávek všech věřitelů. Jeden předháněl druhého, kdo si dřív obstaví bankovní účty a majetek. A s tím už nešlo udělat nic. Navíc nyní je již po uzavřeném právním sporu nezpochybnitelné, že vrácené kontaminované medy od obchodního řetězce Kaufland je Včelpo povinno uhradit v plné výši. V tento okamžik se situace obrátila i pro nového majitele Včelpa společnost Příroda, včely a člověk. Kaufland se stal největším věřitelem. S blokovanými účty a obstaveným majetkem nastala zákonná povinnost podat prostřednictvím právní kanceláře návrh na zahájení insolvenčního řízení. V daném řízení bude veškeré uspokojování oprávněných nároků věřitelů již v rukou insolvenčního správce.

Po deseti anonymních trestních oznámeních na jednatele Miroslava Kováře a mně, která byla zastavena jako účelová, bylo podáno jedenácté, a to pro páchání trestného činu upřednostnění věřitele a následného poškození věřitele. Původní šetření na základě anonymních udání bylo překvalifikováno z podání vysvětlení na zahájení trestního stíhání jednatele Mirka Kováře a samotného právního subjektu Včelpo, proti kterému naši právníci podali stížnost a i následně rozklad pro neoprávněnost s průkazy postupného splácení závazků, které jsme převzali, nikoli způsobili. Navíc nelze upřednostnit jakéhokoli věřitele, když jsou postupně vyblokovány všechny účty zajištěnými věřiteli. Nejprve zajištěným věřitelem Komerční bankou z důvodů nesplaceného úvěru z roku 2014, následně Celním úřadem, který převzal za SVS vymáhání pokut za distribuci kontaminovaného medu ve výši 1,2 milionů korun, navýšených o 50 000 Kč za námi nalezené další kontaminované medy po jejich roztřídění slitých ze sklenic do  objemnějších šarží proto, že cena jednoho laboratorního rozboru na ATB je 24 500 Kč, 100 000 Kč pokuty za nařízené nespálení medu a dalších 200 000,- Kč za dosud nespálené medy, které jsou pod pečetí SVS a ostražitého zájmu PČR. Jak můžete něco pálit, když na to nemáte?

Ve Včelpu jsme se vlivem zablokovaných účtů dostali do neřešitelné situace úhrady povinných mezd zaměstnanců a odvodů z nich. Byli jsme informováni, že mzdy  mají právně přednost před jakýmkoli věřitelem, státem počínaje. Samozřejmě naše o.p.s. odkoupila dost pohledávek od věřitelů, aby odvrátila povinnost vyhlášení insolvence. Zajistila doplacení všech dlužných mezd, a dnes i odstupného, neboť všichni zaměstnanci dostali z ekonomických důvodů výpověď z pracovního poměru. Předmětem spekulací orgánů je i skutečnost, proč jsme neodkoupili pohledávky od státu, ale třeba od ČSV jako původního majitele. Anonymní tvůrce trestního oznámení si ani neuvědomil, na jak tenký led toto oznámení poslal. Navíc toto oznámení je nápadně podobné citaci jednoho z uchazečů o odkoupení Včelpa, neboť ono upřednostnění a pravděpodobné možné následné poškození věřitele je citováno v dopise od odstoupení záměru na jeho odkoupení Včelpa.

Je zde i další zajímavá skutečnost. Na Blanensku bylo všeobecně známo, že bude zahájeno trestní stíhání na jednatele Miroslava Kováře a samotné Včelpo nejméně tři neděle před vydáním Usnesení PČR o zahájení úkonů. Dokonce se zaručenou informací, že Miroslav Kovář půjde sedět, že je vše již rozhodnuto. Žádná presumce neviny! Žádná možnost obhajoby! Prostě natvrdo! Vše se v současné době hodí. Budeme mít přeci XI. sjezd. Hlavně, že je současný jednatel stíhán a je jedno proč. Zázračně všichni zapomněli na jasné skutečnosti příčin. V domnění, že je dostatečně dlouhá doba na jakoukoli ztrátu paměti. ,,My nic, my muzikanti“. Ale už je soudně rozhodnuto. Jednatel sedět nepůjde! Nic neukradl, naopak se choval prokazatelně jako správný hospodář. V současnosti je nutné požádat GIPS o prověření dvou skutečností, nápadně se podobající opakovanému úniku z živých spisů PČR. To první zaznělo přímo z úst prvního vítěze výběrového řízení na odkoupení Včelpa. Předstoupil před členy RV s halasnou informací, že ve Včelpu se vyvážejí po nocích kamiony s medem a policie při razii v jednom skladu v Třeběticích nalezla medy pod plachtou, zaházené hadry. Tuto hlučnou informaci podával členům RV v okamžiku, kdy PČR ještě ani nerozhodla o jakémkoli šetření s předvoláním kohokoli. Následně se při podání vysvětlení doložilo, že ony medy, které se tam skutečně našly, nebyly majetkem Včelpa, ale firmy, která poskytla prostředky na částečnou úhradu nesplaceného úvěru u Komerční banky. Veškeré poskytnuté prostředky se uskutečnily ve splátkách vždy převodem z banky do banky, cena vyfakturovaného medu se rovnala ceně skladové a finančně bylo vše vypořádáno den před zasedáním RV s bankovním převodem přeplatku na účet poskytovatele finančních prostředků na částečnou úhradu nesplaceného úvěru Komerční banky z roku 2014. Ty nešťastné hadry před uloženými medy, které rozhodně nebyly dávno majetkem Včelpa, se také vysvětlily. Manželka majitele skladu podnikala v obchodě s obnošeným šatstvem. A protože s touto činností končila, svezla veškeré zbylé šatstvo v kontejnerech právě do tohoto skladu, kde byla pronajata pouze část skladu firmě vlastnící odkoupený med ze Včelpa. Odvozy medů po nocích se neprokázaly, zato kdo, kdy a pro koho byly vyváženy kamiony medu ze skladu ve vsi Lhota Rapotina ještě před nástupem nového jednatele, ano. A tak bych se mohl věnovat podrobně všem anonymům. Včetně toho, že jsem ,,bílý kůň“ při záchraně ČSV, nebo že jsem spolu s jednatelem a předsedkyní odcizil medy Kauflandu za jedenáct miliónů korun. Citovaná částka v onom anonymním trestním oznámení naprosto přesně odpovídá částce z tabulek ekonomických ukazatelů vrácených kontaminovaných medů z Kauflandu, které byly známy jenom málo lidem ve Včelpu nebo jejich ,,blízkému okolí!“ Výrobce anonymů ale jaksi zapomněl, že existují úřední záznamy SVS a jiná prokazatelná zjištění o záhadném manipulování se zásobami vrácených medů z obchodního řetězce Kaufland před nastoupením nového jednatele. Z úředních záznamů SVS je totiž i průkazné, kolik medu bylo původně skladem. Nám trvalo velmi dlouho, než jsme se konečně dostali ke všem ekonomickým ukazatelům a k těm pravým dokladům. A v poslední době i velmi závažným, které se týkají nákupu strojů ze státních dotací v roce 2014. Pokud toto vše shrnu, pak před XI. sjezdem ČSV někdo zásadně ztratil paměť o příčinách celé kauzy před rokem 2015. Za současného vedení svazu se jedná výhradně o následné důsledky, které jsou z hlediska Včelpa katastrofální a které mohly být z hlediska našeho svazu likvidační.

Všechny příčiny vznikly tím, že původnímu jednateli bylo umožněno hospodařit si ,,na našem“ ve svůj vlastní prospěch mimo jiné i dovozem kontaminovaných medů ze zahraničí, které byly následně zpracovávány do spotřebitelského balení jako ,,Český med“. Tento dovoz začal ihned po odvolání přítele Švamberka z funkce předsedy ČSV. V roce 2014 se dovezlo 284 573,7 kg medu, v roce 2015 dokonce 791 680,0 kg. Dohromady 1 076 253,7 kg medu. Na X. sjezdu ČSV se členové PRV záhadně divili, kdo že k tomu dal souhlas. Dokáže si konečně někdo uvědomit tu horu 3 711 kusů dvěstělitrových sudů? A on o tom snad nikdo nevěděl, obzvláště po všeobecně známé kauze z jara 2015 o nálezu cizích pylů v distribuovaném medu značky ,,Český med“. Všichni přehlédli hromadu sudů, která by svými rozměry 20x20x7,14 m přesáhla pořádně velkou stavbu. On nikdo nevěděl, že s analýzou prokázaných cizích pylů v deklarovaném českém medu se musí dovoz zastavit a důkladně vše kontrolovat? Ne, oni v tichosti tolerovali dovoz dalších 19 kamionů medu ze zahraničí. A k tomu 48 600 kg vosku z Číny. To přinejmenším já osobně považuji za podraz na včelaře.

Pikantní je i to, že členům dozorčí rady byly od roku 2014 zvednuty za ,,dobrou“ činnost roční odměny. Z 10 000 až na 100 000 korun!

Bývalý jednatel zfalšoval smlouvy, na jejichž základě si do Včelpa pronajal od své firmy Holma luxusní automobil Audi. V účetnictví tak vznikl „načítaně“ ve Včelpu náklad v celkové výši 1,8 mil Kč. Zrušil všechny šatny, ze kterých udělal sklady pro svoji firmu, aniž by kdy zaplatil korunu za pronájem. Svými zásobami obalového materiálu zabral i většinu komunikačních prostor, čímž Včelpo, jako výrobní podnik přestalo dodržovat závazné pokyny HACCAP, bez kterých žádná společnost nesmí podnikat ve výrobě potravinových produktů. Tento HACCAP byl Včelpu pozastaven v roce 2014 a následně počátkem roku 2015 úplně odebrán. Výrobní prostory byly enormně vytěžovány bez jakékoli investice do udržitelného stavu. Výsledkem je, že tyto výrobní prostory jsou „zralé“ na úplnou rekonstrukci. V roce 2014 zahájil bývalý jednatel výstavbu skladové haly, kde nedodržel povolené technologické postupy. V důsledku toho se sesunul svah nad vytěženým prostorem náležející k soukromému pozemku. Zeminu nechal navézt do stráně nad sousední rodinný domek. Městským úřadem Boskovice je nařízena sanace svahu, neboť stráň je prokazatelně nestabilní. Po odtěžení paty svahu se dále sesouvá. Taktéž nesmyslně uložená vytěžená zemina nasypaná na prudký svah ujíždí směrem k sousednímu rodinnému domu pod svahem.

Svého času nebyl dokonce bývalý jednatel zaměstnán ve Včelpu z důvodů, které zde nechci citovat. Nepobíral mzdu, přesto prováděl rozhodující úkony. Jak to, že mu to bylo dovoleno?  Jeho firma Holma fakturovala statisícové částky za poradenství Včelpu. Chápe to někdo? Co dělal v té době ještě druhý jednatel, dozorčí rada i valná hromada společnosti?

Při inventarizaci se nedohledalo 35 000 kg medu, obalový materiál za 740 000 korun s tiskem ,,kečup, hořčice“, nebo chybějící úly dovezené v roce 2014 z Finska. A mnoho jiného. Při reklamaci jednoho obchodního případu bylo prokázáno, že se obchodovalo s medem, který měl být spálen ve spalovně. Přitom tento med byl prodán zástupně jako kvalitní med ze skladu Včelpa. Z dodacího listu na 22 tun se rázem „vyrobila“ dodávka 42 tun, ale za poloviční cenu. Kam zmizel onen kvalitní med ze skladu Včelpa o váze 42 tun, vyměněný za med určený do spalovny, je stále předmětem podaného trestního oznámení. Medová pochoutka obsahovala prokazatelně 7 – 9 % medu na místo deklarovaného obsahu 51 %, a k tomu výhradně českého! Kam se podělo to obrovské množství medu (42 – 44 % z celkového obsahu), které nebylo do medové pochoutky vůbec dodáno? Včelpo mělo  povinně odvádět 300 000 Kč ročně do rozpočtu ČSV. Neodvádělo nic. Ročně mělo investovat do oprav v Jabloňanech 50 000 korun. Neinvestovalo nic. V důsledku dlouhodobého zatékání došlo k destrukci krovů na vedlejší budově, kde je nyní prokazatelně rozšířena nejhorší dřevokazná houba ,,dřevomorka domácí“. Neregulováním odvodu dešťových vod z okolních strání došlo k nevratným statickým poruchám hlavní budovy. Tomu se říká hospodaření? Nikdo nic neviděl, nikdo nic neřešil. Ale co je zajímavé, je aktivita členů UKK po X. sjezdu ČSV. Účelově zamlčují skutečnosti pochybení před sjezdem, ale i s předstihem poukazují na špatné hospodaření současného vedení. A také to, že byl se společností Příroda, včely a člověk sepsán dodatek č. 1. Mezi členy, ale už i nečleny svazu jsou rozesílány právní názory, že naše společnost vše učinila s rozmyslem. Neučinila.

Jak se v praxi prokázalo, jednalo se o složitý proces. Když jsme podávali nabídku k odkoupení Včelpa, velmi pečlivě jsme propočítávali jeho ekonomiku, vycházeli jsme ze všech možných ukazatelů, skladových zásob a reálných hodnocení možných výsledků soudních sporů o možnostech eliminovat některé požadavky věřitelů. Nabídku navíc podpořenou dohodou o exportu českého medu do arabského světa. Podotýkám, že jednání o exportu českého medu probíhalo na mezivládní úrovni. Samozřejmě jsme vycházeli z dohod s obchodním řetězcem Kaufland o postupném splácení rozloženém na několik let. Proto naše nabídka postupného splacení navrhované kupní ceny ČSV byla posunuta až od roku 2021. Pak však nastal zásadní zvrat. Druhý zájemce vystoupil před RV s oním ,,rozkrádáním medu po nocích“ a zaručenou zprávou, že PČR našla medy v Třebětíně pod plachtou a zarovnané hadry. Účelově, bez našeho možného ospravedlnění se RV rozhodl upřednostnit tohoto zájemce, přičemž jeho nabídka byla dokonce o dva miliony korun nižší. S Kauflandem následně nikdo nejednal, a tak po několika měsících tento řetězec pojal nedůvěru k uzavřeným dohodám a podal žalobu na okamžitou úhradu. Tím nastartoval závod všech věřitelů, v první řadě Celního úřadu jako správce pohledávky za pokuty SVS. Druhý zájemce o koupi Včelpa vyčerpal veškeré snahy dostat se k archivu Včelpa. Za mými zády coby předsedy inventarizační komise, ale hlavně za zády auditora a finanční poradkyně byli nasazeni lidé, kteří přetvořili ,,inventarizaci k obrazu svému“ a bez jakéhokoli zdůvodnění v ní odepsali vše, co ve Včelpu chybělo. A to jak v medech, tak v obalech vyrobených pro jinou firmu. Paradoxem je, že se ještě pod každý list „jejich“ inventarizace podepsali! Proti takto účelově zfalšované inventarizaci se postavil i auditor vydáním Memoranda č. I, II a III. Účelem této podivné inventarizace byla pravděpodobně snaha vytvořit dojem, že veškeré odpisy chybějícího medu a obalů se datují do doby po nástupu nového jednatele do funkce od 24. 3. 2017. Ale záznamy na nosiči elektronických ekonomických záznamů a jednotlivé úřední záznamy SVS jsou naprosto průkazné v tom, že se jedná o manka již z let před X. sjezdem ČSV a jmenováním nového jednatele. Tyto elektronické nosiče jsou pravidelně kopírovány, aby se nemohly ztratit jakékoli údaje. A je tu ještě jeden zásadní ekonomický moment. Následně se po uzavření smlouvy o odkoupení Včelpa prokázalo, že nemůžeme počítat v ekonomickém zhodnocení se zásobami medu, neboť následnými laboratorními testy se prokázala povinnost na spálení dalších 86 tun kontaminovaného medu.

V průběhu své činnosti se původně vybraný zájemce o koupi Včelpa ani nesnažil navázat na dohody s Kauflandem. A to byl zásadní zlom, Kaufland splátky odmítl. Nemožnost hradit dohodnuté měsíční splátky zablokovala i budoucí následné splátky ČSV. Ty byly nastaveny v souladu se zákony až po „kauze“ Kaufland.

V citacích žaloby o zpochybnění činnosti RV při hlasování o dodatku č. 1 je i nepravdivé tvrzení, že původně vybranému zájemci nebyly zpřístupněny dokumenty a nemohl provést inventuru stavu zásob. Ani jedno není pravda. Co je ale pravda je to, že mu nebylo umožněno převzetí Včelpa pouze na základě rozhodnutí RV o výběru uchazeče. Navíc jeho hlavním  zájmem bylo zkontrolovat strojní vybavení a dostat se k archivu. Včelpo mu ihned umožnilo přístup do archivu na základě jeho oficiální žádosti o audit. Manipulace s doklady v archivu byla povolena pouze za přítomnosti mnoha lidí včetně jeho právní zástupkyně a jejího prověrkového týmu.

Na celé záležitosti je ještě mnoho dalších pikantností. Třeba to, že osoba pracující v účtárně Včelpa byla a dodnes je odpovědnou osobou v soukromé firmě Holma (viz zápis zúčastněných osob, živnostenské oprávnění č. 3, zapsána 27.6.2011), která byla dle všech informací velmi blízká původnímu uchazeči… Pravděpodobně tedy byl velmi pečlivě informován, jaké existuje nebezpečí, že bychom mohli přijít na víc, než bylo v danou dobu známo. Otázkou zůstává, zda mu šlo skutečně o odkoupení Včelpa, nebo o snahu zamezit postupnému odhalení nekalých praktik ve Včelpu.

 

Zpět na úvodní stranu